דיווח על בסיס מזומן לצרכי מע"מ

על פי הוראות חוק מס ערך מוסף מועד החיוב במס ערך מוסף בעסקה של מכר טובין הנו "עם מסירתם לקונה "(גם אם טרם התקבלה התמורה) ואילו מועד החיוב במס בעסקה של מתן שירות הנו  "עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל".

במסגרת תיקון 48 תוקן סעיף 22 לחוק מס ערך מוסף על פיו הורחבה אוכלוסיית העוסקים שמועד חיוב המס לגביהם הנו מועד קבלת התמורה והיא תכלול גם עוסקים כמפורט להלן:

  1. עוסקים שמבצעים עסקאות של מכר טובין ומחזורם השנתי ללא מע"מ איננו עולה על 2,000,000 ש"ח.
  2. עוסקים שהנם יצרנים על פי הגדרת תוספת א' להוראות ניהול ספרים, שמחזורם השנתי איננו עולה על 3,450,000 ש"ח (כולל מע"מ) ובעסקם מועסקים לא יותר מ- 17 עובדים.

במקביל לאמור לעיל בוטל סעיף 29(1ב) לחוק (שנקבע במסגרת הוראת שעה התקפה רק עד לסוף לשנת המס 2014), שהוסף כחריג לסעיף 22 לחוק מע"מ וקבע כי בעסקה של מכר נכס על ידי עוסק שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות ניהול ספרים יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.

המשמעות היא כי עוסק העונה על ההגדרות לעיל אמור להנפיק חשבונית מס ללקוח רק בעת קבלת התמורה.

כמו-כן, הרינו לציין כי בהתאם לסעיף 47(א1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, נאסר על קונה לדרוש חשבונית מס לפני התשלום בגינה, אם המקבל אמור לדווח לרשויות מע"מ על בסיס מזומן.

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן