מיסוי הכנסות מדיבידנד

דיבידנד שמקבל יחיד חייב במס בשיעור של 25%. אם מקבל הדיבידנד הוא יחיד הנחשב "בעל מניות מהותי" – ישולם מס בשיעור 30% על הדיבידנד האמור.

"בעל מניות מהותי" הוא אדם שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחבר-בני-אדם.

דיבידנד – היבט הביטוח הלאומי

החל משנת 2008, עקב תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, אין חבות בביטוח לאומי על דיבידנד שמקבל יחיד (סעיף 350(א)(6) לחוק הביטוח הלאומי).

דיבידנד שמקבלת חברה

סעיף 126(ב) לפקודת מס הכנסה פוטר ממס דיבידנד שקיבלה חברה תושבת ישראל שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל, שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר-בני-אדם אחר החייב במס חברות.

סעיף 4א לפקודת מס הכנסה קובע מבחנים למקום הפקת ההכנסה ולמקום צמיחת ההכנסה. בדרך כלל מקובל לבחון את המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסה.

אם מדובר בדיבידנד שחולק מרווחים שנוצרו או שנצמחו מחוץ לישראל, וכן מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל – יחול מס בשיעור 25%. אם מדובר במדינה שכרתה עם מדינת ישראל אמנת מס, אזי יכולה החברה שקיבלה את הדיבידנד מחו"ל ליהנות ממנגנון הזיכוי העקיף הקבוע וזאת בהתחשב במסי החוץ שהוטלו על אותו דיבידנד.

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן